čtvrtek 4. září 2014

Hokej -návrh dodatku ke smlouvě

Statutární město Kladno, se sídlem Kladno, nám. Starosty Pavla 44, IČ 234516
zastoupeno náměstkem primátora Ing. Miroslavem Bernáškem
jako poskytovatel
 
a
 
Hokej Kladno s.r.o., se sídlem Kladno, Petra Bezruče 2531, IČ: 24126934
zastoupena jednatelem Jaromírem Jágrem ml.
 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181024
jako příjemce
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
dodatek č. 1 ke smlouvě č. N/02/004/14 o poskytnutí dotace na podporu rozvoje sportu ze dne 20.2.2014
 
I.
Předmět dodatku
 
1. Tímto dodatkem se nahrazuje bod 2.1. výše uvedené smlouvy novým zněním takto:
 
Poskytovatel se zavazuje příjemci na základě této smlouvy poskytnout:
 
2.1.1.
Dotaci v  peněžní formě ve výši 6.300.000,- Kč (slovy: šestmilionůtřistatisíckorunčeských) účelově vázanou na činnost hokejových mládežnických mužstev PZ Kladno.
 
2.1.2.
Dotaci v  peněžité formě ve výši 6.300.000,- Kč (slovy: šestmilionůtřistatisíckorunčeských) účelově vázanou na činnost hokejových mládežnických mužstev HK Kladno.
 
2.1.3.
Dotaci v  peněžité formě ve výši 2.400.000,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistatisíckorunčeských) účelově vázanou na činnost extraligového hokejového mužstva.
  
3. Tímto dodatkem se nahrazuje bod 2.3 výše uvedené smlouvy novým zněním takto:
 
 
Dotace podle bodu 2.1.1., 2.1.2. , 2.1.3. této smlouvy bude poskytovatelem poskytována příjemci dle následujícího splátkového kalendáře:
 

SplatnostDotace na činnost hokejových mužstev mládeže PZ KladnoDotace na činnost hokejových mužstev mládeže HK KladnoDotace na činnost extraligového mužstvaCelkem
Březen 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Duben 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Květen 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Červen 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Červenec 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Srpen 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Září 2014
1 050 000,-
1 050 000,-
0,-
2 100 000,-
Říjen 2014
1 050 000,-
1 050 000,-
0,-
2 100 000,-
Listopad 2014
1 050 000,-
1 050 000,-
0,-
2 100 000,-
Prosinec 2014
1 050 000,-
1 050 000,-
0,-
2 100 000,-
Celkem
6 300 000,-
6 300 000,-
2 400 000,-
15 000 000,-
 
 
Jednotlivé platby dotace bude poskytovatel provádět bankovním převodem na účet příjemce vedený u Komerční banky a.s.,č.ú. 43-9880280207/0100.  
 
II.  
Závěrečná ustanovení dodatku
 
1. Změnu smlouvy a uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Kladna v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dne 9. 9.2014
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
 
 
V Kladně dne ……………….                                        
 
Poskytovatel: Příjemce:
Statutární město Kladno Hokej Kladno s.r.o.
zastoupeno náměstkem primátora zastoupena Jaromírem Jágrem ml.
Ing. Miroslavem Bernáškem jednatelem 

_________________________

LEPŠÍ KLADNO A STAROSTOVÉ
Dotace pro kladenský hokej

Návrh vedení města a protinávrh Lepší Kladno a Starostové pro jednání zastupitelstva Kladna 9.9.2014:
 

Splatnost
Dotace na činnost hokejových mužstev mládeže PZ Kladno
Dotace na činnost hokejových mužstev mládeže HK Kladno
Dotace na činnost extraligového mužstva
Celkem
Březen 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Duben 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Květen 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Červen 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Červenec 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Srpen 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Září 2014
Lepší Kladno
1 050 000,-
450 000,-
1 050 000,-
450 000,-
0,-
2 100 000,-
900 000,-
Říjen 2014
Lepší Kladno
1 050 000,-
450 000,-
1 050 000,-
450 000,-
0,-
2 100 000,-
900 000,-
Listopad 2014
Lepší Kladno
1 050 000,-
450 000,-
1 050 000,-
450 000,-
0,-
2 100 000,-
900 000,-
Prosinec 2014
Lepší Kladno
1 050 000,-
450 000,-
1 050 000,-
450 000,-
0,-
2 100 000,-
900 000,-
Celkem
Lepší Kladno
6 300 000,-
3 900 000,-
6 300 000,-
3 900 000,-
2 400 000,-
2 400 000,-
15 000 000,-
10 200 000,-
      úspora
+11%
+11%

4 800 000,-

Odůvodnění:

Lepší Kladno a Starostové souhlasí s podporou mládežnického hokeje. Souhlasíme s hrazením nutných nákladů rekonstrukce zimního stadiónu. Nesouhlasíme s automatickým pokračováním dotační politiky města ve prospěch profesionálního týmu.

Obhájit lze vysokou finanční podporu pro mládežnický hokej. Platit profesionály, jak správně město nedávno „zjistilo“, představuje riziko vrácení dotací. Náklady na mládež nenarostly třikrát. Účetní trik, kdy se má profesionální tým podporovat veřejnými prostředky fiktivní platbou mládeži je nechutný.

Souhlasíme s navýšením podpory pro mládež o 11%, celkově proti návrhu chceme ušetřit téměř 5 miliónů na podporu sportu pro širokou veřejnost.

Žádné komentáře:

Okomentovat