pátek 5. září 2014

9.9., program zastupitelstva

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO           
POZVÁNKA
na 20. zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se bude konat

9. září 2014 v 8:00 hod.
ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT na nám. Sítná v Kladně-Sítné

Podklady pro jednání ke stažení >> -zde-

Navržený program:

1. Zahájení

2. Záležitosti čestných občanství, cen a čestných uznání města Kladna

3. Záležitosti výborů Zastupitelstva města Kladna
Záležitosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kladna

4. Rozpočet Města Kladna na rok 2014
Rozpočtová opatření Města na rok 2014

5. Majetkové záležitosti

6. Projekty kofinancované z fondů Evropské unie

Projekty kofinancované z IPRM v ROP  

7. Záležitosti společností, v nichž má Město obchodní podíl
Záležitosti společnosti Hokej Kladno s.r.o.

8. Návrhy ke schválení:

a) Obecně závazná vyhláška Města č. 51/14, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Kladna

b) Zásady hospodaření s byty v majetku Statutárního města Kladna

c) Záležitosti školství na území města Kladna
Vyřazení trvale nepotřebného movitého majetku z operativní a účetní evidence příspěvkové organizace Města Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322

d) Záležitosti organizací zřizovaných Městem

e) Pojmenování ulice na území města Kladna

f) Program prevence kriminality pro město Kladno

9. Různé
10. Diskuse
11. Interpelace
12. Návrh usnesení
13. Závěr

hazard -odůvodnění variant

S odkazem na usnesení 19. zasedání zastupitelstva města ze dne 17. 6. 2014, kterým uložilo Radě města Kladna zpracovat návrh obecně závazné vyhlášky Města zakazující na území města Kladna provozování loterií a jiných podobných her, v příloze předkládám návrh znění obecně závazné vyhlášky Města č. 51/14, kterou se stanoví
zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Kladna (VARIANTA 1) a obecně závazné vyhlášky Města č. 51/14, kterou se stanoví
místa, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města Kladna (VARIANTA 2).


VARIANTA 1
Tato varianta navrhuje zákaz loterií a jiných podobných her na celém území města Kladna. Zákaz je definován na herní zařízení stanovená zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů v § 2 a § 50 dost. 3.

§ 2 písm. e) = výherní hrací přístroje
§ 2 písm. g) = BINGO
§ 2 písm. i) = živé hry v kasinu, BLACK JACK, RURETA atd.
§ 2 písm. l) = videoloterní terminály
§ 2 písm. m) = karetní hry v kasinech
§ 2 písm. n) = tzv. trojičky (3 spojené výherní hrací přístroje)
§ 2 písm. j) = hry po telefonu

§ 50 odst. 3 = jiné hry, které může povolit ministerstvo financí a nejsou upraveny v části první až čtvrté loterijního zákona

Dle návrhu VARIANTY 1 lze loterní činnost na území města Kladna provozovat do 30.9.2016.

Současně s obecně závaznou vyhláškou č. 51/14 budou v platnosti i obě omezující vyhlášky č. 44 a 46, které určují místa na území města Kladna, kde v současné době lze loterní činnost provozovat. Obě obecně závazné vyhlášky budou zrušeny k datu, ke kterému bude stanoveno ukončení loterní činnosti na území města Kladna.

VARIANTA 2

Tato varianta navrhuje zákaz loterií a jiných podobných her na celém území města Kladna s výjimkou provozování loterií v kasinech do 30.9.2024.

Zákaz v ostatních provozovnách je definován na herní zařízení stanovená zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů v § 2 a § 50 dost. 3.

§ 2 písm. e) = výherní hrací přístroje
§ 2 písm. g) = BINGO
§ 2 písm. i) = živé hry v kasinu, BLACK JACK, RURETA atd.
§ 2 písm. l) = videoloterní terminály
§ 2 písm. m) = karetní hry v kasinech
§ 2 písm. n) = tzv. trojičky (3 spojené výherní hrací přístroje)
§ 2 písm. j) = hry po telefonu

§ 50 odst. 3 = jiné hry, které může povolat ministerstvo financí a nejsou upraveny v části první až čtvrté loterijního zákona

Dle návrhu VARIANTY 2 lze loterní činnost na území města Kladna provozovat v jiných provozovnách než v kasinech do 30.9.2016.

I v případě této varianty budou současně s obecně závaznou vyhláškou č. 51/14 v platnosti i obě omezující vyhlášky č. 44 a 46, které určují místa na území města Kladna, kde v současné době lze loterní činnost provozovat. Obě obecně závazné vyhlášky

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje

Varianta I.
obecně závaznou vyhlášku Města č. 51/14, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Kladna dle předloženého návrhu

Varianta II.
obecně závaznou vyhlášku Města č. 51/14, kterou se stanoví místa, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města Kladna dle předloženého návrhu

hazard -navrh I

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna
č. 51/2014,
kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her
na celém území města Kladna

Zastupitelstvo města Kladna se na svém zasedání dne 9. 9. 2014 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Zákaz provozování
Na celém území města Kladna se zakazuje provozování:

a sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích;
b loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích;
c loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích
(dále jen loterní činnost).

Čl. 2
Přechodné ustanovení
Loterní činnost lze provozovat na území města Kladna nejdéle do 30.09.2016

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 26.9.2014


primátor Statutárního města Kladna
náměstci primátora Statutárního města Kladna

hazard -varianta II, kasina

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna
č. 51/2014,
kterou se stanovení místa, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města Kladna

Zastupitelstvo města Kladna se na svém zasedání dne 9. 9. 2014 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Určení míst
Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích, loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „loterní činnost“) lze na území města Kladna provozovat pouze v kasinech a to nejdéle do 30.9.2024.

Čl. 2
Přechodné ustanovení
Loterní činnost lze provozovat na území města Kladna na místech neuvedených v článku 1 nejdéle do 30.9.2016.

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 26.9.2014

 primátor Statutárního města Kladna
náměstci primátora Statutárního města Kladna

čtvrtek 4. září 2014

Cena města - Hanke, Týfa

Statutární město Kladno tradičně vždy u příležitosti oslav výročí 28. října oceňuje významné osobnosti města Kladna formou udělení čestných občanství či cen města. 

Pro letošní rok navrhuji udělit cenu Statutárního města Kladna
Jiřímu Hankemu a Václavu Týfovi.

Jiří Hanke (nar. 15. 4. 1944)
kladenský rodák, významný dokumentární, portrétní a konceptuální fotograf, držitel titulu Osobnost české fotografie 2011 za celoživotní přínos české fotografii, člen Foto Forum Praha a Asociace profesionálních fotografů ČR

Vystudoval gymnázium v Kladně. Svůj pracovní život spojil s Českou spořitelnou, dříve Státní spořitelnou, kam nastoupil v roce 1962 a pracoval zde až do roku 2003. K fotografování přivedl Jiřího Hankeho jeho otec, pro kterého bylo fotografování velkým koníčkem. O fotografii se proto zajímá celý svůj život a je v této oblasti autodidakt. Své první fotografie publikoval během základní vojenské služby (1963-1965) v Československém vojáku.

V letech 1967 – 1971 byl členem beatové skupiny Barclay a v letech 1971 – 1976 vystupoval s vlastní folkovou písňovou tvorbou. V roce 1972 získal 2. cenu v soutěži „O ptáka Noha“ folkového sdružení Šafrán. Několikrát si zahrál i na koncertech jednoho z jeho hlavních představitelů Jaroslava Hutky. V té době také pracoval s technikou fotokoláže.

Od roku 1974 začala jeho systematická fotografická tvorba, v níž se věnuje dokumentární fotografii. Svá témata sleduje dlouhodobě a vyjadřuje se převážně v rozsáhlých fotografických celcích. Hlavním tématem jeho tvorby bylo a je Kladno a lidé v něm.

Knižně vyšlo:

Pohledy z okna mého bytu (1994)
Lidé z Podprůhonu (1995)
Malá galerie spořitelny v Kladně 1977 – 1997 (1997)
Otisky generace (1999)
Jiné pohledy (s poezií Jiřiny Hankeové) (2003)
Malá galerie České spořitelny v Kladně 1977 – 2006 (2006)
Stop time (2003)
Jiří Hanke - Fotografie /Photographs (2008)
Kladnu pod kůží (2013)
Pohledy z okna mého bytu (2013)

V letech 1995, 1999, 2003 a 2004 obdržely jeho publikace titul Fotografická publikace roku. Své fotografie vystavoval dosud na více než 80 samostatných výstavách u nás i v zahraničí (USA, Dánsko, Skotsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko), účastnil se mnoha kolektivních výstav. V soutěži Czech Press Photo získal v roce 2000 3. cenu a v roce 2004 čestné uznání. V roce 1977 založil a dosud řídí Malou galerii v České spořitelně v Kladně.


Za svoji fotografickou práci obdržel v roce 2008 Medaili Středočeského kraje za umělecké dílo mimořádné hodnoty a zásluhy o rozvoj kulturního života Středočeského kraje. Je držitelem titulu Osobnost české fotografie 2011 za celoživotní přínos české fotografii, uděleného Asociací profesionálních fotografů ČR.


Svojí tvorbou je zastoupen ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně, Muzea umění v Olomouci, Pražského domu fotografie, Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci, Galerie výtvarného umění v Benešově, Victoria & Albert Musea v Londýně, Maison Européene de la Photography v Paříži, Muzea Ludwig v Kolíně nad Rýnem, The Witkin Gallery v New Yorku, Gernsheim Collection The University of Texas v Austinu a dalších.

Jiří Hanke i přes tyto úspěchy však zůstal skromným, vstřícným člověkem a Kladeňákem a v Kladně trvale žije.

Václav Týfa (nar. 4. 3. 1943)
kladenský rodák, hudebník, uznávaný trumpetista

Od svých šesti let se učil hře na housle a v roce 1960 dokonce zvítězil v celostátní Kociánově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí. Jeho osudem se však stala trubka. Vystudoval gymnázium a čtyřletou konzervatoř v Praze, obor trubka a housle pod vedením Václava Paříka.

Již během studií vystupoval v poloprofesionálním divadle Quo vadis Eduarda Pergnera v Kladně, Tanečním orchestru Vladimíra Bromského a Bory Kříže. Po studiích postupně působil v několika swingových a tanečních orchestrech.

V roce 1960 založil s Vítem Fialou, který hrál tenkrát ještě na klarinet, Kladenský dixieland. Svou slavnou hudební kariéru zahájil v Orchestru Karla Vlacha v letech 1962 až 1970, následovalo patnáctileté angažmá v doprovodné kapele Karla Gotta - Orchestru Ladislava Štaidla, a to v jeho nejslavnější době. V letech 1971 až 1978 souběžně působil i jako leader trubkové sekce v Tanečním orchestru Československého rozhlasu pod vedením Josefa Vobruby a v Orchestru Československé televize mezi roky 1980 až 1985. Za spolupráce Josefa Vobruby a Vladimíra Popelky vznikla v roce 1974 jediná sólová deska Václava Týfy zvaná „Konstelace“.

V současné době spolupracuje s orchestrem Golem Jana Václavíka a opětovně i s Orchestrem Karla Vlacha, rovněž působí v Big Bandu Českého rozhlasu.

Je nejen ideálním typem trumpetisty-leadra ve velkém orchestru, ale má cit i pro sólové hraní a jazzové improvizace. Během svého života nahrál mnoho nahrávek klasického i populárního repertoáru. Účinkoval v muzikálech Bídníci a Jesus Christ Superstar.

Jeho hudebními vzory byli nejprve Richard Kubernát, později američtí trumpetisté Maynard Ferguson či Doc Severinsen. Na svém kontě má desítky natočených sólových skladeb v rozhlase, televizi i ve filmu.

Václav Týfa je trvale spojen se svým rodným městem, žije v Kladně.


Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání
uděluje

a) cenu Statutárního města Kladna
Jiřímu Hankemu za jeho celoživotní vynikající dokumentární, portrétní a konceptuální práci v oblasti fotografie, se zohledněním jeho činnosti při umělecké dokumentaci města Kladna a lidí v něm žijících

b) cenu Statutárního města Kladna 
Václavu Týfovi za jeho vynikající a umělecky hodnotnou interpretaci hry na trubku s citem pro hru jak ve velkém orchestru, tak i při sólovém hraní spojeném s nevšedními improvizačními schopnostmi

Hokej -návrh dodatku ke smlouvě

Statutární město Kladno, se sídlem Kladno, nám. Starosty Pavla 44, IČ 234516
zastoupeno náměstkem primátora Ing. Miroslavem Bernáškem
jako poskytovatel
 
a
 
Hokej Kladno s.r.o., se sídlem Kladno, Petra Bezruče 2531, IČ: 24126934
zastoupena jednatelem Jaromírem Jágrem ml.
 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181024
jako příjemce
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
dodatek č. 1 ke smlouvě č. N/02/004/14 o poskytnutí dotace na podporu rozvoje sportu ze dne 20.2.2014
 
I.
Předmět dodatku
 
1. Tímto dodatkem se nahrazuje bod 2.1. výše uvedené smlouvy novým zněním takto:
 
Poskytovatel se zavazuje příjemci na základě této smlouvy poskytnout:
 
2.1.1.
Dotaci v  peněžní formě ve výši 6.300.000,- Kč (slovy: šestmilionůtřistatisíckorunčeských) účelově vázanou na činnost hokejových mládežnických mužstev PZ Kladno.
 
2.1.2.
Dotaci v  peněžité formě ve výši 6.300.000,- Kč (slovy: šestmilionůtřistatisíckorunčeských) účelově vázanou na činnost hokejových mládežnických mužstev HK Kladno.
 
2.1.3.
Dotaci v  peněžité formě ve výši 2.400.000,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistatisíckorunčeských) účelově vázanou na činnost extraligového hokejového mužstva.
  
3. Tímto dodatkem se nahrazuje bod 2.3 výše uvedené smlouvy novým zněním takto:
 
 
Dotace podle bodu 2.1.1., 2.1.2. , 2.1.3. této smlouvy bude poskytovatelem poskytována příjemci dle následujícího splátkového kalendáře:
 

SplatnostDotace na činnost hokejových mužstev mládeže PZ KladnoDotace na činnost hokejových mužstev mládeže HK KladnoDotace na činnost extraligového mužstvaCelkem
Březen 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Duben 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Květen 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Červen 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Červenec 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Srpen 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Září 2014
1 050 000,-
1 050 000,-
0,-
2 100 000,-
Říjen 2014
1 050 000,-
1 050 000,-
0,-
2 100 000,-
Listopad 2014
1 050 000,-
1 050 000,-
0,-
2 100 000,-
Prosinec 2014
1 050 000,-
1 050 000,-
0,-
2 100 000,-
Celkem
6 300 000,-
6 300 000,-
2 400 000,-
15 000 000,-
 
 
Jednotlivé platby dotace bude poskytovatel provádět bankovním převodem na účet příjemce vedený u Komerční banky a.s.,č.ú. 43-9880280207/0100.  
 
II.  
Závěrečná ustanovení dodatku
 
1. Změnu smlouvy a uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Kladna v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dne 9. 9.2014
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
 
 
V Kladně dne ……………….                                        
 
Poskytovatel: Příjemce:
Statutární město Kladno Hokej Kladno s.r.o.
zastoupeno náměstkem primátora zastoupena Jaromírem Jágrem ml.
Ing. Miroslavem Bernáškem jednatelem 

_________________________

LEPŠÍ KLADNO A STAROSTOVÉ
Dotace pro kladenský hokej

Návrh vedení města a protinávrh Lepší Kladno a Starostové pro jednání zastupitelstva Kladna 9.9.2014:
 

Splatnost
Dotace na činnost hokejových mužstev mládeže PZ Kladno
Dotace na činnost hokejových mužstev mládeže HK Kladno
Dotace na činnost extraligového mužstva
Celkem
Březen 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Duben 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Květen 2014
350 000,-
350 000,-
800 000,-
1 500 000,-
Červen 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Červenec 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Srpen 2014
350 000,-
350 000,-
0,-
700 000,-
Září 2014
Lepší Kladno
1 050 000,-
450 000,-
1 050 000,-
450 000,-
0,-
2 100 000,-
900 000,-
Říjen 2014
Lepší Kladno
1 050 000,-
450 000,-
1 050 000,-
450 000,-
0,-
2 100 000,-
900 000,-
Listopad 2014
Lepší Kladno
1 050 000,-
450 000,-
1 050 000,-
450 000,-
0,-
2 100 000,-
900 000,-
Prosinec 2014
Lepší Kladno
1 050 000,-
450 000,-
1 050 000,-
450 000,-
0,-
2 100 000,-
900 000,-
Celkem
Lepší Kladno
6 300 000,-
3 900 000,-
6 300 000,-
3 900 000,-
2 400 000,-
2 400 000,-
15 000 000,-
10 200 000,-
      úspora
+11%
+11%

4 800 000,-

Odůvodnění:

Lepší Kladno a Starostové souhlasí s podporou mládežnického hokeje. Souhlasíme s hrazením nutných nákladů rekonstrukce zimního stadiónu. Nesouhlasíme s automatickým pokračováním dotační politiky města ve prospěch profesionálního týmu.

Obhájit lze vysokou finanční podporu pro mládežnický hokej. Platit profesionály, jak správně město nedávno „zjistilo“, představuje riziko vrácení dotací. Náklady na mládež nenarostly třikrát. Účetní trik, kdy se má profesionální tým podporovat veřejnými prostředky fiktivní platbou mládeži je nechutný.

Souhlasíme s navýšením podpory pro mládež o 11%, celkově proti návrhu chceme ušetřit téměř 5 miliónů na podporu sportu pro širokou veřejnost.